I suggest you ...

Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:

- Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.
- Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

11 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base