I suggest you ...

Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:

- Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.
- Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

12 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base