I suggest you ...

Đừng bắt người dùng đánh giá rồi mới xem được thông tin, vì:

- Thông tin được đánh giá có thể không phải là thông tin thật, cực kì nguy hiểm cho các bạn về sau vào xem review.
- Đánh giá xong phải back tới back lui mới vào lại được trang cần xem. Quá phiền phức cho người dùng.

1 vote
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base