I suggest you ...

Tại sao gửi feedback lại phải nhập email trong khi tôi đã đăng nhập ?

Tại sao gửi feedback lại phải nhập email trong khi tôi đã đăng nhập ?
Nên làm như sau:
Kiểm tra nếu người dùng chưa đăng nhập thì cho nút đăng nhập hoặc đăng ký hoặc nhập email là được gửi.
Nếu người dùng đã dăng nhập rồi thì có sẵn thông tin người dùng rồi, nhập làm gì nữa ???

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Tran Audi shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base