General

 1. No warning when user enters invalid email into "Email" textbox

  1. Go to http://itviec.com/
  2. Click on any job link
  3. Click on "Get new jobs like this by email, instantly" link
  4. Enter invalid email into "Email" textbox
  5. Observe popup
  See picture for more detail : http://i683.photobucket.com/albums/vv195/iloveacmilan112/InvalidEmail_zps20313675.jpg

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Form apply có thể upload định dạng lạ (ví dụ.php)

  Mình dùng Tamper Data để sửa gói test.php.txt thành test.php thì vẫn xác nhận upload thành công. Người dùng có thể khai thác để up shell trong nhiều trường hợp.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Chức năng contact-us không hoạt động

  Link: http://blog.itviec.com/contact-us/
  Test trên FF 32.
  Chức năng contact-us không hoạt động sau khi nhập đủ thông tin.
  ví dụ:
  Name: name
  Email: email@test.com
  Message: test

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Feedback button near right scroll not working in IE

  Feedback button near right scroll not working in IE

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Lỗi tìm kiếm

  http://itviec.com/search/ho-chi-minh-hcm/-

  Khi tôi ở trang tìm kiếm các jobs ở tp.hcm. Tôi đã có kết quả, nhưng khi textbox keyword không bị thay đổi, nhấn vào button search vẫn tiếp tục tải trang tìm kiếm khác. Dẫn đến việc các kết quả tương tự vẫn tải về.

  Vấn đề này chỉ nên đáp ứng khi site của bạn chạy nhanh. Hiện tại, itviec đang chạy rất chậm, tải lại trang nhiều lần một cách vô nghĩa, tôi nghĩ là không nên.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Lỗi khi trình duyệt disable javascript

  Lỗi xuất hiện khi trình duyệt người dùng tắt (disable) không cho chạy javascript
  Demo: http://blog.itviec.com/ khi submit email để nhận tin mới.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Bug tải cv lên dạng file pdf

  Firefox 31
  Mac OS X
  Tải lên cv bằng dạng file pdf không thành công: Oops! Please attach a .doc .docx .pdf .txt file.
  Có thể do OS X tự thêm một vài kí tự đặc biệt vào link?

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Filter jobs with more choices.

  I find out that almost job here is always said about " high salary, attractive..."
  But I feel that I really want to searching job with passion, dynamic, crazy....
  I believe that have a lot of guys want to find that jobs more than find jobs with high salary.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Mail bombing

  I got nearly 10 exactly same emails today: https://www.dropbox.com/s/knuyx5r81goj84j/Screenshot%202014-08-05%2000.12.16.png

  The recipient email address is outlook.com. Gmail doesn't got that much emails.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Receiving too many notification email from your robot

  Hello ITViec,

  I've received 10 notification emails with same content from your auto-sending robot. It seems that there is a problem, could you please check it out?

  Thank you,

  Minh Khiet

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. should remove bad company from your porfolio

  Hi guys,

  You should remove company like FPT, Tinh Van from your list or logo on your site.
  It make your site looks dirt cheap.

  Bad companys should not be listed.

  Thanks,
  From a dev over 6 years experience in software & tech start up.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. đăng ký tài khoản

  Tôi đang có nhu cầu đăng tuyển dụng lập trình viên,
  Tôi tìm mà không biết làm sao để đăng ký thành viên cũng như post job

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Not able to apply jobs

  when I am clicking apply button there is no action infact apply button is not clickable. could you please look into this issue ,

  looking forward for your response

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Hi Prasanna,

  Thanks for your message.

  The “Apply” button is only clickable if you have filled out all fields on the apply form correctly. Please also check if your answer to the question is over 500 characters. If it is the “Apply” button will not be clickable.

  Thanks for using ITviec!

  Chris

 18. Nút Apply không work

  Nhập liệu và chọn file upload đã báo Ok, Nhưng nhấn Apply thì không có gì xảy ra

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. I don't see user experiment about that company. it could be from HR Department, Employee or Customer

  I don't see user experiment about that company. It could be from HR Department, Employee or Customer or from employee who looking for a job

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base